Vaiko registracija

Naudotojo vadovas (tėvamas)

 

Priėmimo tvarkos išrašas

Vaikai į įstaigą priimami vadovaujantis Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. Nr. 1-8 sprendimu.

Darželyje formuojamos: 1- lopšelinio amžiaus (nuo 1,5 iki 3 m.), 4 - ikimokyklinio amžiaus (nuo 3 iki 6 m.) ir 1 priešmokyklinio amžiaus grupė (nuo 6 m.). Vaikų skaičius lopšelyje 9 - 13, darželyje - 17-19, priešmokyklinėje grupėje - 18-20. Pagrindinis kriterijus, komplektuojant grupes – vaikų amžius. Tėvų pageidavimu kartu gali būti ugdomi ir jungtinio amžiaus vaikai: broliukai, sesutės ar artimiau bendraujančių šeimų vaikai. Prašymai į ikimokyklinės įstaigos grupes priimami ištisus metus, priešmokyklinių grupių komplektavimas užbaigiamas iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. Specialiųjų poreikių vaikai priimami ugdytis kartu su kitais vaikais visiškos integracijos forma.
Priešmokyklinio ugdymo grupėje ugdomi 6(7) metų vaikai. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vienerius metus. Tėvai (globėjai) pateikia prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą lopšelio-darželio direktoriui. Prie prašymo gali būti pridedami dokumentai ar jų nuorašai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiami prioritetai priimant į darželį ar taikomos mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje lengvatos.

Dėl privalomo priešmokyklinio ugdymo

Vaikų registraijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas