ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Panevėžio lopšelis-darželis „Gintarėlis“ tvarko asmens duomenis vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis direktoriaus 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-127, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
Panevėžio lopšelis-darželis „Gintarėlis“ duomenų apsaugos pareigūnu paskyrė MB „Duomenų sauga“, Žalgirio g. 122, Vilnius, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. Nr. +37067243319.

Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:
1) gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2) susipažinti su savo asmens duomenimis;
3) atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
4) prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
5) prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje;
6) prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje;
7) teisę į duomenų perkeliamumą;
8) nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
9) pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., interneto svetainėwww.ada.lt)).

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas
Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, darželiui turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu būdu ir patvirtinti savo asmens tapatybę. Žemiau pateikti rekomenduojamų formų šablonai, kuriais duomenų subjektas gali pasinaudoti. Duomenų subjekto prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo (adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas), kiti asmens duomenys, būtini duomenų subjekto tapatybei nustatyti (gimimo data arba asmens kodas, arba kita informacija), ir informacija, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi asmuo pageidauja įgyvendinti.
Patvirtintos pavyzdinės duomenų subjekto prašymų formos.
Panevėžio lopšelio-darželio "Gintarėlis"duomenų apsaugos pareigūnas- MB "Duomenų sauga", el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. +370 67243319

Duomenų valdytojas- Panevėžio lopšelis-darželis "Gintarėlis", juridinio asmens kodas 190376882, adresas Katedros g.11, LT-36010 Panevėžys, tel. (8 45) 431067,  el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Informacija darbuotojams apie asmens duomenų tvarkymą Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis"  

Panevėžio lopšelio-darželio "Gintarėlis“ darbuotojų sutikimas dėl duomenų tvarkymo.
Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis"  mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
Panevėžio lopšelio-darželio "Gintarėlis" privatumo politika.
Panevėžio lopšelio-darželio "Gintarėlis" reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas.