Valdymo struktūra 2023 m.

Atnaujinta 2023-09-25

PANEVĖŽIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE GINTARĖLIS VEIKIA SAVIVALDOS INSTITUCIJOS:

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA;

MOKYTOJŲ TARYBA. 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus ir kitus darbuotojus svarbiausiems įstaigos uždaviniams spręsti.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

Kristina Miliškevičienė, tarybos pirmininkė, mokytojų atstovė;

Rasa Nagelienė, sekretorė, Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojų atstovė; 

Kristina Mikėnaitė, tėvų atstovė;

Toma Tvarkūnienė, tėvų atstovė;

Jurgita Pavlijienė, mikrorajono bendruomenės atstovė.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2022–2023 M. M.

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija pedagogų  profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi pedagogai.