Vaiko registracija

Naudotojo vadovas (tėvamas)

 

Priėmimo tvarkos išrašas

Vaikai į įstaigą priimami vadovaujantis Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. Nr. 1-8 sprendimu.

Lopšelyje-darželyje formuojamos: 2 lopšelio grupės (nuo 1 iki 2 m. ir nuo 2 iki 3 m.), 3 ikimokyklinės grupės (nuo 3 m. iki 6 m.), 1 priešmokyklinė grupė (5/6 m.). Vaikų skaičius lopšelio grupėje, kurioje ugdomi 1 -2 metų amžiaus vaikai, – 8-10 vaikų, lopšelio grupėje, kurioje ugdomi 2-3 metų amžiaus vaikai, – 9-15 vaikų, ikimokyklinėse grupėse – 17-20 vaikų, priešmokyklinėje grupėje – 18-20 vaikų. Pagrindinis kriterijus, komplektuojant grupes – vaikų amžius. Tėvų pageidavimu kartu gali būti ugdomi ir jungtinio amžiaus vaikai: broliukai, sesutės ar artimiau bendraujančių šeimų vaikai. Prašymai į ikimokyklines įstaigos grupes priimami ištisus metus, priešmokyklinių grupių komplektavimas užbaigiamas iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. Specialiųjų poreikių vaikai priimami ugdytis kartu su kitais vaikais visiškos integracijos forma.

Priešmokyklinio ugdymo grupėje ugdomi 5/6 – 7 metų vaikai. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vienerius metus. Tėvai (globėjai) pateikia prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą lopšelio-darželio direktoriui. Prie prašymo gali būti pridedami dokumentai ar jų nuorašai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiami prioritetai priimant į darželį ar taikomos mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje lengvatos.

Dėl privalomo priešmokyklinio ugdymo