VIZIJA

Šiuolaikiška, atvira kaitai ikimokyklinio ugdymo mokykla, kurios bendruomenės narius jungia vieningi siekiai, vedantys link dvasingo ir harmoningo vaiko
 

MISIJA

Ikimokyklinio ugdymo mokykla, teikianti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, padedanti šeimai rūpintis vaiko ugdymu, puoselėjanti ugdytinių prigimtines galias, siekianti tenkinti vaiko fizinius ir dvasinius poreikius, palaikanti krikščioniškąsias vertybes ir katalikiškas tradicijas
 
 
FILOSOFIJA
 
Todėl parodykite visą stropumą, kad savo tikėjimu ugdytumėte dorybę, dorybe – pažinimą, pažinimu – susivaldymą, susivaldymu – ištvermę, ištverme – maldingumą, 7maldingumu – brolybę, o brolybe  meilę. (2 Pt 1, 5–6)
 
IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMA
 
Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ ugdymo įstaigos misijoje siekiama sukurti saugią namų aplinką, plėtojant vaiko prigimtiniusplunksna gebėjimus ir polinkius, stiprinant jo dvasines galias. Įstaigos paskirtis – tenkinti fizinį ir dvasinį vaikų saugumą, individualius vaikų poreikius, užtikrinti sistemingą ugdymo procesą, teikiant paramą ir pagalbą šeimai. Ugdymo programa remiasi darželyje sukaupta patirtimi. Daugelį metų prioritetine sritimi yra dorinis ugdymas, puoselėjant tautines bei katalikiškas tradicijas. Pastaraisiais metais ugdymo programa papildyta sveikatingumo projektu.
Lopšelis- darželis ,,Gintarėlis” vykdo neformalųjį švietimą. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas nuo 1 iki 5 m.  amžiaus vaikams, priešmokyklinis nuo 6 m. amžiaus.

Ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo grupėse vykdomas pagal individualią lopšelio – darželio programą ,,Gintarėlyje gyvensim, gėrio daigelius purensim.” Šalia pagrindinės programos, nuo 1990 m. mokykloje integruojama katalikiško ugdymo kryptis. Lopšelis - darželis yra nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos narys (NKMA).

Prioritetine kryptimi įtaigoje yra ir sveikos gyvensenos ugdymas. Lopšelis - darželis yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai" narys. Nuo 2013 m. darželis prisijungė prie  sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo.

                           
 
UGDYMO(SI) PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
                      Tikslas
            Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui           tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.
                      Uždaviniai:
  •  Plėsti vaiko pažintinius interesus skirtingose kompetencijose, išgyvenant pažinimo džiaugsmą, pajuntant pasaulio materialiąją ir dvasinę įvairovę bei grožį.
  •  Formuoti taisyklingą vaiko požiūrį į savo sveikatą ir jos saugojimą.
  •  Ugdyti bendravimo gebėjimus, laiduojant harmoningą socialinę integraciją tikslingai pritaikytoje aplinkoje.
  •  Plėtoti bendradarbiavimą, siekiant veiksmingo, maksimaliai atitinkančio daugumos bendruomenės poreikius, ugdymo.
  •  Skiepyti meilę ir pagarbą tautai, plėtojant vaiko emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį, pratinant vaiką realiai gyventi artimiausioje aplinkoje.
  • Padėti vaikui ir šeimai pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus, laikantis dorinių normų katalikiškos moralės sampratoje.
  • Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, meninį jautrumą, ugdant gebėjimą išreikšti savo patirtį pozityvios raiškos būdais.

 

usoPreviewPopup